Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

Etusivu: Yrityksen lopettaminen

Yrityksen lopettaminen

Voiko yritys lopettaa toimintansa? Eri yritysmuotoja varten on erilaiset byrokratian portaat, joita pitkin on kuljettava, kun halutaan lopettaa yritystoiminta. Se voidaan lopettaa joko myymällä yritys toiselle omistajalle, luovuttamalla yritys konkurssiin tai yritys voidaan antaa viranomaisten poistettavaksi rekisteristä. Myös yhtiömuodon vaihtaminen tarkoittaa periaatteessa (vanhalla yritysmuodolla toimineen) yrityksen lopettamista. Jos kyseessä on henkilöyhtiö, sen toiminta lakkaa olemasta siinä vaiheessa kun yhtiömiesten lukumäärä alenee riittävästi. Esimerkiksi kommandiittiyhtiö voidaan mieltää henkilöyhtiöksi, joka voi ajautua konkurssiin esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen yhtiömies on kuollut.

Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiön lopettaminen, siis osakeyhtiön purkaminen, tapahtuu noudattamalla osakeyhtiölain säännöksiä selvitysmenettelystä. Selvitystilaan asettamisesta on ensimmäiseksi päätettävä yhtiökokouksessa, jossa enemmistön on puollettava tuota päätöstä. Osakeyhtiötä ei siis voi lopettaa ilmoittamalla siitä pelkästään kaupparekisteriin. Osakeyhtiön voi asettaa konkurssiin jos yritys ei kykene vastaamaan veloistaan. Konkurssiin osakeyhtiön voi hakea joko velkoja tai velallinen, mutta konkurssiin asettamisen päättää tuomioistuin, ja näin ollen konkurssi alkaa vasta jos tuomioistuin on asian päättänyt. Sen jälkeen jos osakeyhtiö on konkurssista, siitä lähetetään tuomioistuimen toimesta tiedonanto Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), jotta tieto tallennetaan kaupparekisteriin. Konkurssipäätöksen jälkeen määrätyn pesänhoitajan on hoidettava lopputilitys. Lopputilityksestä on annettava ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle niin, että ilmoituksessa on vähintään yhden pesänhoitajan allekirjoitus. Kun Oikeusrekisterikeskus saa ilmoituksen, se välittää tiedon PRH:lle, josta puolestaan tiedot merkitään kaupparekisteriin. Mikäli konkurssin päättyessä osakeyhtiöllä ei ole omaisuutta jäljellä, taikka jos jäljellä olevan omaisuuden käytöstä on määrätty konkurssissa, yhtiö katsotaan purkautuneeksi sitten kun lopputilitys on hyväksytty. Konkurssikin voi raueta varojen vähyyden vuoksi. Sellaisessa tilanteessa PRH poistaa yhtiön kaupparekisteristä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön lopettaminen

Jos yhtiömiehet niin päättävät, he voivat purkaa yhtiön ilman erillistä selvitysmenettelyä. Kun yhtiö on purettu, siitä on ilmoitettava kaupparekisteriin (Y5-lomakkeella). Avoin yhtiö siinä missä kommandiittiyhtiökin voidaan lopettaa, siis purkaa, myös selvitystilan kautta. Konkurssiin voidaan asettaa sellainen yritys, joka ei kykene vastaamaan veloistaan. Konkurssia varten voidaan jättää hakemus yrityksen itsensä tai sen velkojan toimesta, mutta konkurssihakemuksen ratkaisee vain tuomioistuin. Joka tapauksessa siinä vaiheessa kun purkamista koskeva ilmoitus on rekisteröity, yrityksen tiedot poistetaan kaupparekisteristä.

Toiminimen lopettaminen

Toiminimen lopettainen on helppoa. Se onnistuu lopettamisilmoituksella, joka tunnetaan parhaiten nimellä Y6. Sen voi allekirjoittaa joko yksityinen elinkeinonharjoittaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Myös toiminimen kohdalla yritys voidaan asettaa konkurssiin, jos se ei kykene maksamaan velkojaan. Kuten yllä mainituissa esimerkeissä, myös yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla konkurssiin voi hakea velkoja tai yrittäjä itse, ja hakemuksen ratkaisee tuomioistuin.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y6-lomake on muutos ja lopettamisilmoitus. Sillä voi ilmoittaa toiminimen lopettamisesta tai sen toimintaan tulleesta muutoksesta kaupparekisteriin, alv-rekiteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Lomake toimitetaan täytettynä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH:lle). Lomakkeessa on viisi sivua, joista kaksi menee verohallinnolle, yksi viranomaiskäyttöön ja ensimmäiset kaksi sivua ovat “perusosa”, joihin varsinaiset muutokset tai lopettamisilmoitus kirjataan.